Skip to content

Centrum Terapeutyczne Max Hemp
ul. Borowska 242
50-558 Wrocław

Zapraszamy
od poniedziałku do piątku
w godz. 9-17

MaxHemp-Divider-Green-110

Polityka prywatności w serwisie

MaxHemp_Divider_Dots

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Uprzejmie informujemy, że firma Max Hemp Sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów zarejestrowana pod numerem NIP: 914 156 66 59, KRS: 0000665469 (dalej: „Firma” lub „Administrator”) przetwarza Pana/Pani dane osobowe w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „RODO”).

Celem wypełnienia obowiązku informacyjnego określonego art. 14 RODO informujemy, że:
1) Administratorem danych osobowych jest firma Max Hemp Sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów zarejestrowana pod numerem NIP: 914 156 66 59, KRS: 0000665469.

2) z Administratorem można się kontaktować:
– pisemnie, na adres: Max Hemp Sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów
– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: centrum@maxhemp.pl

3) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się:

– pisemnie, na adres: Max Hemp Sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów z dopiskiem “IODO”

– za pomocą poczty elektronicznej, na adres: iodo@maxhemp.pl 

– telefonicznie pod numerem telefonu: 796 441 552

4) Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane w celach związanych utrzymaniem serwisu internetowego Administratora, w tym zapewnienia możliwie najlepszej jakości funkcjonowania tego serwisu,

5) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) w postaci konieczności zagwarantowania dostępności serwisu internetowego, polepszania jakości usług oraz inne, związane z funkcjonowaniem serwisu internetowego, w szczególności badania statystyk odwiedzalności.

6) odbiorcami Pana/Pani danych osobowych mogą być podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi związane z utrzymaniem i funkcjonowaniem serwisu internetowego, badaniem statystyk odwiedzalności,

7) Pana/Pani dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich, tj. poza Europejski Obszar Gospodarczy (EOG) lub do organizacji międzynarodowych bez Pana/Pani zgody.

8) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4,

9) ma Pan/Pani prawo do:
– żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora sprostowania swoich danych osobowych,
– żądania od Administratora usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celu marketingu bezpośredniego,
– wniesienia do Administratora sprzeciwu wobec profilowania w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z marketingiem bezpośrednim,
– cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych,
– wniesienia skargi do organu nadzorczego

10) informujemy, że Pani/Pana dane osobowe są pozyskiwane w szczególności od usługodawców świadczących usługi związane z realizacją celów Administratora (np. Google Analytics), a także poprzez narzędzia i usługi dostarczane przez serwisy społecznościowe (np. Facebook). Część danych i informacji jest też pozyskiwana bezpośrednio z Państwa aktywności w serwisie internetowym Administratora.

Polityka Prywatności – usługa Newsletter

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania przez administratora danych osobowych pozyskanych od Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter. 

2. Administratorem danych osobowych jest firma Max Hemp Sp. z o.o. Jędrzychowice 25, 57-120 Wiązów zarejestrowana pod numerem NIP: 914 156 66 59, KRS: 0000665469  (zwana dalej „Administratorem”).  

3. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). 

4. Administrator dba o bezpieczeństwo danych osobowych udostępnionych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z Usługi Newsletter, w szczególności poprzez stosowną ochronę tychże danych osobowych oraz ich zabezpieczenie przed dostępem osób nieuprawnionych.  

5. Użytkownik zapisując się na Usługę Newsletter obowiązany jest podać następujące dane osobowe: swoje imię i adres e-mail. 

6. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 5 powyżej jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia korzystanie z Usługi Newsletter. 

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników, o których mowa w ust. 5 powyżej, wyłącznie w zakresie niezbędnym do prawidłowego świadczenia Usługi Newsletter. 

8. Użytkownik ma prawo do modyfikacji podanych przez siebie danych osobowych w każdym czasie. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej iodo@maxhemp.pl z prośbą o zmianę jego danych osobowych, wskazując jednocześnie sposób w jaki zmiana ta powinna zostać dokonana. 

10. Użytkownik ma prawo odwołać w każdym czasie zgodę udzieloną Administratorowi na przetwarzanie jego danych osobowych w ramach zamówionej usługi Newsletter. W tym celu winien on wysłać do Administratora wiadomość e-mail na adres poczty elektronicznej iodo@maxhemp.pl  z prośbą o usunięcie jego danych osobowych. Po usunięciu danych osobowych Użytkownika, Administrator nie jest uprawniony do ich dalszego przetwarza, chyba że takie uprawnienie wynikać będzie z właściwych przepisów prawa.  

11. Administrator uprawniony jest do udostępnienia danych osobowych Użytkowników wyłącznie podmiotom, które zostały do tego upoważnione na podstawie właściwych przepisów prawa.  

Translate »